Právní podklady
ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 11.12.2015, dotaz č. 8508)
Dobrý den,
stručná odpověď na dotaz zní: Vámi oslovení advokáti mají pravdu.

Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že Vámi zmiňovaná "konfiskace majetku" byla provedena ve formě uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty dle § 70 trestního zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, že soud může uložit trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty mimo jiné v případech, kdy:

a/ věci bylo užito k spáchání trestného činu, nebo

b/ věc byla k spáchání trestného činu určena,

přičemž propadlá věc nebo jiná majetková hodnota připadá státu.

Členové asociace (právnické osoby) skutečně nemohli v probíhajících trestních řízeních figurovat jako poškození, neboť dle § 43/1 trestního řádu je poškozeným pouze ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Dle znění dotazu však k poškození členů asociace nedošlo v důsledku trestných činů, nýbrž v důsledku rozhodnutí trestních soudů.

Pokud rozhodnutí trestních soudů o uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nabyla právní moci, jsou těmito rozhodnutími vázány i jiné soudy a orgány státní správy (tato rozhodnutí tedy představují zásadní překážku úspěšného vymožení náhrady škody členy asociace, neboť jako protiprávní zásah do majetkové sféry členů asociace nemůže být posouzen zásah státní moci, který se opíral o pravomocné rozhodnutí trestního soudu).
Jedinou možností je proto opravdu zrušení předmětných rozhodnutí trestních soudů.

Shora uvedené lze doložit odkazem na dva právní předpisy:

1/ Dle § 135/1 Občanského soudního řádu je civilní soud vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo ho spáchal.

Pokud by se tedy v současné chvíli členové asociace domáhali soudní cestou náhrady škody za "konfiskovaný majetek", byla by jejich žaloba s vysokou pravděpodobností zamítnuta, a to právě z důvodu, že předmětný majetek propadl státu na základě pravomocného rozhodnutí o spáchání trestného činu, kterýmžto rozhodnutím jsou vázány i civilní soudy.

2/ Dle § 5 písm. A) zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem odpovídá stát za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v trestním řízení.

Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda, přičemž toto právo má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo (§ 7/1 a 2 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

Klíčový je v tomto ohledu § 8 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, dle něhož platí, že:

- nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným orgánem; rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán;

- nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím přiznat pouze tehdy, pokud poškozený využil v zákonem stanovených lhůtách všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje (takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení, nebo návrh na zastavení exekuce).

V současné chvíli proto lze členům asociace, resp. odsouzeným výzkumníkům doporučit pokusit se zrušit předmětná rozhodnutí trestních soudů. Bez tohoto kroku nebude mít případná žádost o náhradu škody (či posléze podaná žaloba) šanci na úspěch.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád)

zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

zákon č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:

https://portal.gov.cz/app/zakony/

S pozdravem tým www.bezplatnapravniporadna.cz
(Váš dotaz odpověděl Mgr. L. Mohyla - právník)