Podle ust. § 23 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, věta druhá, náhradu nákladů řízení lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu. Občanský soudní řád k 1.1.2018 uvádí, že § 191 odst. 2 o. s. ř. je zrušen. 

Ke kterému dni a roku platilo, že 
Navrhovatel je § 191 odst. 2 o. s. ř. povinen nahradit újmy vzniklé podáním zjevně bezdůvodného návrhu ....na zahájení kárného, nebo přestupkového, nebo trestního řízení, návrhu dědického řízení, návrhu na zápis do katastru nemovitostí, zjevně nedůvodný návrh opatrovnický, zjevně nedůvodný návrh na rozvod manželství,  nebo kdo podal zjevně nedůvodný návrh na zápis do rejstříku trestů, nebo návrh na zápis nebo zápis změn u veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve správě MZv, MZ, MV ČR, MO ČR MF ČR a MSp, MPSV ČR, nebo kdo podal zjevně bezdůvodný návrh návrh na omezení právní způsobilosti právnické a/nebo fyzické osoby bez doložení insolvenčního a jiných návrhů a důkazních listin, nebo u fyzické osoby nepodnikatele bez doložení spolu s návrhem a odůvodněním doložením soudně znaleckého, nebo lékařského doporučení znalce/lékaře a/nebo doporučující návrh/stanovisko rodiny apod. a/nebo návrh zdravotnického pracoviště jako odpovědné právnické osoby a bez možnosti zahájení o řízení o návrhu bez vyslechnutí šetřené osoby soudcem před zahájením jakéhokoliv řízením navrhované úpravy práv šetřeného, nebo jeho zmocněnce/opatrovníka/pěstouna/rodiče u nezletilých anebo nebo bez vyjádření zmocněného advokáta. 

Úkol: ke kterému datu a jakým přepisem byl § 191 odst. 2 o. s. ř., novelizován od vzniku České republiky 1.1.1993, od vstupu do EU v roce 1.5.2004, od platnosti nového trestního (1.1.2010) a občanského (1.1.2014) a přestupkového (1.7.2017) zákoníku, od kdy je § 191 odst. 2 o. s. ř.  zaniklý a jakým předpisem byl nahrazen a v jakých výše uvedených skutcích nedůvodného  navrhovatele poškozujících a způsobujících újmy šetřenému a poškozeným, jejichž práva byla zjevně bezdůvodným návrhem poškozena.